സുരക്ഷിതമായ ഒരു ലോകത്തിനായി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

FREEDOM FROM FEAR

* മഹാമാരിക്ക് എതിരെ പോരാടുന്നതിന് ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഊർജ്ജം കൈവരിക്കുക.
* ശരീരത്തിൽ ജലാംശം നിലനിർത്തുക. വിശ്രമിക്കുക, നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക.
* തണുത്ത പാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. കഴിവതും ചൂടുള്ള പാനീയങ്ങൾ കുടിക്കുകയും പോഷകസമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക.
* നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പുനൽകുക.മഹാമാരിക്കാലത്തും നമുക്ക് നല്ലൊരു ആരോഗ്യ സംവിധാനം ഉണ്ടെന്ന്.
* പരിഭ്രമിക്കാതിരിക്കുക, ശരിയായ ചികിത്സയിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക.
* ഓരോ വ്യക്തിയിലും പലരീതിയിലാവാം ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. ചിലരിൽ ഒരു ലക്ഷണവും പ്രകടമാവില്ല.
* ഒരു തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുക.
* രോഗാവസ്ഥ തരണം ചെയ്താലും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും വ്യക്തിശുചിത്വം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക.
* ശാരീരിക മാനസിക ആരോഗ്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുക.

നല്ലൊരു നാളെയ്ക്കായി ശുഭ പ്രതീക്ഷയോടെയിരിക്കാം…….

Post Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *